Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Obchodní podmínky E-shop

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti Černá louka s.r.o.

Kupní smlouva

Hlavní způsob objednání vedoucí k uzavření kupní smlouvy je po naplnění nákupního košíku,  registraci do e-shopu a odeslání objednávky; po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ, datum pro bezproblémové dodání zboží). V případě, že kupující je spotřebitel je návrhem na uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupující spotřebitel, je odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Černá louka s.r.o. objednávku potvrdí nejpozději do 3 pracovních dnů. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před tím než dojde k uzavření kupní smlouvy, jinak je k tomu nutná dohoda s prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.
Termín dodání zboží
- zboží je v ČR, dodací doba 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky
- zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena
kupujícímu individuálně

Doprava zboží

- doprava zboží ke kupujícímu jde na vrub kupujícího, zasíláme prostřednictvím PPL
Způsob dopravy Cena
   
PPL - dobírka (aktuálně pozastaveno)             150,-
PPL - platba bankovním převodem               123,-

- do jiných zemí se zboží nedodává
 

Úhrada zboží

- hotově/kartou při osobním odběru na pobočkách Černé louky s.r.o.(Ostravainfo!!!)
- na dobírku (aktuálně pozastaveno)
- platba předem bankovním převodem na BÚ Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1659794309/0800


Převzetí zboží

- objednané zboží lze převzít osobně na těchto pobočkách Černé louky s.r.o.:

VĚŽ
Prokešovo náměstí 1803/8
+420 599 443 096

ELEKTRA
Jurečkova 1935/12
+420 596 123 913

SVINOV
Peterkova 1152/14
+420 597 310 174

PŘÍVOZ
Nádražní 164/215
+420 596 136 218

INFO JIH!!!
Horní 1664/63a, Ostrava
+420 602 751 396

- při přebírání zboží doporučujeme ihned zboží zkontrolovat
- pokud je zásilka poškozena, sepište s přepravcem "Protokol o poškození zásilky" a zásilku nepřebírejte
- na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození zásilky nebude brán zřetel
Informace pro zákazníka PPL - Řidič přijíždí k příjemci a ten by měl zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilku buď odmítne, nebo převezme a po řidiči žádá, aby si zaznamenal PŘEVZATO S VÝHRADOU. Řidič nesmí a nemůže posuzovat a řešit škodu na místě s příjemcem a to ani sepisovat reklamační protokol ani umožnit příjemci kontrolu obsahu . Příjemce má tři prac. dny na tuto kontrolu obsahu. V případě poškození se ozývá odesilateli a ten hned o škodě informuje PPL. Pozor doba tří pracovních dní je brána jako doba od převzetí příjemcem až do nahlášení PPL, tedy pokud příjemce odesilatele informuje třetí pracovní den, tak ten musí tuto informaci ještě týž den předat PPL. Příjemci se ozve reklamační oddělení, které sepíše zápis o škodě a zajistí vyzvednutí poškozeného zboží. Příjemce si u sebe musí nechat poškozené zboží, obal a výstelku balíku pro sepsání reklamace následně si PPL sama poškozené zboží vyzvedne. Zbytek reklamace již řeší odesilatel s přepravcem. 


Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
- záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení spotřebního zboží
- záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením
- přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem


Uplatnění práv z vady (reklamace)

- pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme nás nejdříve kontaktovat a projednat způsob reklamace; kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně, to platí zejména při zasílání reklamovaného zboží poštou
- v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat


Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží; toto právo je možné uplatnit pouze v případě, že k nákupu došlo přes Internet a kupující je spotřebitel. Pro zachování lhůty je nutné, aby bylo odstoupení od smlouvy do konce lhůty odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy. Kupující (nejen spotřebitel) je též oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud mu prodávající oznámí delší termín dodání. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy celou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele přijal a to stejným způsobem, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
- při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od
dodaného zboží, datum nákupu zboží
- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu, (adresa pobočky) a to za následujících
podmínek

ADRESA pro vyřízení reklamací
Černá louka s.r.o. (REKLAMACE E-SHOP)
Černá louka 3235
702 00 Ostrava

- pokud bude po odstoupení smlouvy zboží zničeno nebo spotřebováno, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno
- pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu
- zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. s originálem dokladu o koupi
- zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám
- zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato
- náklady na vrácení zboží nese kupující
- vracení zboží je možné po dohodě i osobně
Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. V případě stížnosti, se může spotřebitel obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Případné spory mezi Černou loukou s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Ostravský informační servis s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na vedení společnosti pro vyřešení nastalé situace.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016 a jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Bankovní spojení prodávajícího je:
Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1659794309/0800

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO